Устойчиво развитие | Социална обвързаност


Социална обвързаност
Социална обвързаност

Членовете на БАПИМ са ангажирани в множество проекти в различни сфери, за да подобрят качеството на живот в общностите, в които извършват своята дейност. Всеки проект е насочен към конкретните нужди на общностите в следните области от социалната сфера на устойчиво развитие:

Безопасно работно място

Права на трудещите се

Ангажираност с живота на общностите, където компаниите извършват дейност

Ангажираност към нуждите на всички заинтересовани страни