За БАПИМ | Етичен кодекс


Етичен кодекс
Етичен кодекс
Една от основните цели на БАПИМ и членовете на асоциацията е да подобрят бизнес практиките при добив на инертни материали и да работят спрямо най-строгите бизнес етични норми. За постигане на тази цел, всеки член на БАПИМ е задължен да подпише и спазва етичен кодекс на индустрията.

Основните етични норми, според които работят членовете на БАПИМ са:

Корпоративно управление
Корпоративното управление според разбиранията ни цели запазването на интересите на всички заинтересовани страни.

Корпоративна социална отговорност
Компаниите членове на БАПИМ разбират корпоративната социална отговорност като стремеж да подбряваме качеството на живот на нашите служители, семействата им и общностите където извършваме дейността си.

Устойчиво екологично развитие
Членовете на БАПИМ се стремят да запазят околната среда за бъдещите поколения чрез намирането на баланс между икономическото развитие и непрекъснатото подобряване екологичните показатели на нашия бизнес.

Спазване на стандарти и норми
Членовете на БАПИМ са изготвили мерки за спазване на всички регулаторни правила и закона в регионите където извършват своята дейност.


Етичен кодекс на БАПИМ