Инертни материали | Видове


Видове
Видове
Видове
Видове

Има множество видове инертни материали, произвеждани според вида строителство и нуждите на потребителя. Инертните материали може да бъдат квалифицирани според следните характеристики:

Геологически: пясък, чакъл, трошен камък, заоблени камъни, речни камъни

Геологически произход: утаечен, вулканичен, видоизменяем

Вид камък: гранит, варовик, кварц, базалт

Минерален клас: кварц, фелдшпат, слюда, глина

Размер: неизгладен, среден, фин

Множество други фактори се оценявят при дефиниране на най-подходящия вид инертен материал: според вида и процеса на производство, според големината на честиците, според категориите, в които се използва, според формата на честиците, според устойчивостта и якостта, според нивото на качество и според реактивността при използване в бетонови смеси